آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

داشتن خرما تعبیر

خرما – داشتن خرما

داشتن خرما امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب خرمای تازه، روشنی چشم و فرزند خوب و نیکو می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خرمای تازه داری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و ثروتی را با سختی به دست می‌آوری.اگر ببینی خرماهای…
متن دوم