آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

داشتن بز

بز – داشتن بز

داشتن بز ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بز ماده‌ای به دست آورده‌ای، یا کسی به تو بخشیده است، تعبیرش این است که با زنی ازدواج خواهی کرد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بز داری، یـعـنـی از شخص بزرگی مال و اموال به دست می‌آوری، و یا…
متن دوم