آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دارچین تعبیر

دارچین

دارچین ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دارچین‌های فراوانی داری، تعبیرش این است که غمگین و آشفته می‌شوی(دفع بلا و گرفتاری).اگر در خواب ببینی دارچین خورده‌ای، یـعـنـی دچار غم و اندوه بیشتری می‌شوی، ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی…
متن دوم