آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دارو تعبیر

دارو

تعبیرهای کلی امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب هر داروی زرد رنگی، بیماری و رنج و سختی است.تعبیر خواب هر دارویی که خوردن آن مطبوع و آسان باشد، بهبودی و آسایش می‌باشد، ولی اگر بد و نامطبوع باشد، تعبیرش مبتلا شدن به بیماری است. تعبیرهای…
متن دوم