آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دادن یا از دست رفتن تعبیر

تیر و کمان – دادن یا از دست رفتن

دادن یا از دست رفتن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به کسی کمان داده‌ای یا آن فروخته‌ای یا این که از دست رفته است، تعبیرش این است که از زن خودت جدا می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کمان را فروخته‌ای و به جای آن پول گرفته‌ای،…
متن دوم