آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خیار بادرنگ

خیار بادرنگ

خیار بادرنگ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خیار بادرنگ، مانند خیار است، ‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش بیماری می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری). خیار بادرنگ
متن دوم