آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خون بینی

بینی -خون بینی

خون بینی بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب خون آمدن از بینی این است که «پادشاه» آنجا به تو مال و اموال می‌دهد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است ولی ضعیف نشده‌ای، تعبیرش این است که مال…
متن دوم