آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خون بجای شیر تعبیر

خون

خون بجای شیر تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شیر میدوشی، ولی به جای شیر، خون بیرون می‌آید، تعبیرش این است که مال حرام به دست می‌آوری. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی شتر را می‌دوشی ولی به جای شیر، خون بیرون می‌آید، یـعـنـی مال و…

پستان – خون بجای شیر

خون بجای شیر تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شیر میدوشی، ولی به جای شیر، خون بیرون می‌آید، تعبیرش این است که مال حرام به دست می‌آوری. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی شتر را می‌دوشی ولی به جای شیر، خون بیرون می‌آید، یـعـنـی مال و…
متن دوم