آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خون آلود

خون – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدون زخم و جراحت از بدنت خون می‌آید، تعبیرش این است که چنانچه اهل رشوه گرفتن باشی، رشوه می‌گیری، ولی اگر اهل رشوه نیستی، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیان می‌شوی. ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع)…
متن دوم