آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خون آلت

خون آلت

خون آلت ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از سوراخ آلت مردانه تو خون بیرون آمده است، تعبیرش این است که با زن حائض آمیزش می‌کنی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی به جای ادرار، خون بیرون می‌آید، صاحب فرزندی ناقص می‌شوی.ابراهیم کرمانی…
متن دوم