آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خونریزی زخم

زخم

چنانچه در خواب دیده‌ای عضو خاصی از بدنت زخمی شده است به تعبیر همان عضو مراجعه کن، مثلاً اگر زبانت زخم شده به تعبیر "زبان دهان" قسمت "نقص و آسیب زبان" مراجعه کن. خونریزی زخم جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی زخمی شده‌ای و زخم تو…
متن دوم