آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خوردن گوشت تعبیر

حیوان چهارپا – خوردن گوشت

خوردن گوشت و... جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت چهارپائی را می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن به مال و اموال می‌رسی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی قلیۀ گوشت چهارپایِ "حلال گوشتی" را می‌خوری، یـعـنـی مال حلال و اگر "حرام…
متن دوم