آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خوردن ماهی

خوردن ماهی

خوردن ماهی جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ماهی تازه پخته می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی گوشت ماهی می‌خوری، یـعـنـی مال فراوانی به دست می‌آوری.جابر مغربی…
متن دوم