آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خوردن شراب تعبیر

شراب – خوردن شراب

خوردن شراب ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شراب می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شراب را با آب مخلوط کرده‌ای و می‌خوری، یـعـنـی ربا و نزول می‌خوری، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران…
متن دوم