آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خوردن خرما

خرما – خوردن خرما

خوردن خرما ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی خرمای خشک یا تازه می‌خوری، تعبیرش این است که شیرینی و صفای ایمان را درک می‌کنی و کار تو رو به راه می‌شود. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی خرما می‌خوری، یـعـنـی به تو ارث و میراث…
متن دوم