آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خوردن حلوا

حلوا – خوردن حلوا

خوردن حلوا تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب خوردن حلوا بیماری است ، جابر مغربی می‌گوید: تعبیرش این است که اگر زردی زعفران در آن وجود نداشته باشد به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی با نشاسته حلوا درست کردی و…
متن دوم