آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خوردن انار در خواب

انار- سایر موارد

سایر موارد حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درخت انار، شخصی است که مال و نعمت فراوانی دارد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش زنی ثروتمند و شایسته می‌باشد(تعبیرهای مختلف). حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی انار چیده‌ای…

انار

تعبیرهای کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب انار، مال و اموال می‌باشد، ولی به اندازۀ سعی و همت تو، مخصوصاًً اگر در فصل انار خواب آن را ببینی، ولی اگر در بیداری فصل انار نباشد، تعبیرش بد است.جابر مغربی می‌گوید: اگر در بیداری فصل…
متن دوم