آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خوردنی تعبیر

خوردنی – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب فروشندۀ غذا و خوردنی، شخصی "صاحب‌سخن" و "سخنور" می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لقمۀ گرم در دهان گذاشته‌ای، تعبیرش این است که دچار گرفتاری و بلائی می‌شوی.اگر ببینی همۀ غذاهای خانه…
متن دوم