آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خوردنی بد تعبیر

خوردنی بد

خوردنی بد حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب خوردن غذای بی‌مزه و یا غذائی که خوردن آن به سختی انجام می‌شود، رنج و اندوه است. اگر در خواب ببینی چیزی با ناخوشایندی و کراهت در دهان تو قرار دارد، طوری که به سختی می‌توانی آن را بخوری،…
متن دوم