آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص سوره توبه

آثار و برکات سوره توبه

آثار و برکات سوره توبه تعداد آیات: 129 مکی یا مدنی:مدنی نام های دیگر سوره: برائت، توبه، فاضحه «مفسران برای این سوره نام های زیادی که بالغ بر «ده» نام می شود، ذکر کرده اند، که از همه معروف تر «برائت»، «توبة» و «فاضحه» است، و هر…
متن دوم