آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص سوره ابراهیم

آثار و برکات ختم سوره ی ابراهیم

آثار و برکات ختم سوره ی ابراهیم   حضرت امام صادق (ع) فرمودند : هر کس سوره ی ابراهیم(ع) و حجر را در دو رکعت نماز بخواند و دیوانگی و بلیه به او نمی رسد  جهت نوشتن حسنه رسول خدا (ع) فرمودند هر کس سوره ی ابراهیم را بخواند حق تعالی…
متن دوم