آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواب دیدن فروش قرآن

خرید و فروش قرآن

خرید و فروش قرآن امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی کتاب قرآن خریده‌ای، تعبیرش این است که مشغول کسب علم و دانش می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب قرآن می‌فروشی، یـعـنـی اسلام و مسلمانی در نظر تو حقیر و کم ارزش می‌شود. خرید…
متن دوم