آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواب دیدن آمیزش با حیوانات

آمیزش با حیوانات

آمیزش با حیوانات .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با شتر آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی از سختی و مشقت رها می‌شوی و بر دشمن پیروز خواهی شد و مال و اموال تو افزایش می‌یابد و به شهرت می‌رسی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی با خر آمیزش می‌کنی،…
متن دوم