آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خوابیدن تعبیر

خوابیدن

خوابیدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی تخت یا رختخواب خوابیده‌ای، تعبیرش این است که بزرگی و عظمت به دست می‌آوری، ولی از راه دین و پرهیزکاری ناآگاه هستی.تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی زمین نشسته یا اینکه خوابیده‌ای،…
متن دوم