آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خنجر تعبیر

خنجر

خنجر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی خنجر در دست داری، تعبیرش این است که با کسی درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی. اگر ببینی خنجر شکسته یا آن را از دست داده‌ای، تعبیرش این است که دشمنی بین شما از بین رفته و صلح می‌شود.اگر ببینی با خنجر…
متن دوم