آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خلط تعبیر

خلط

خلط ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خلط، مال و اموالی است که آن را به روش درست و صحیح خرج خواهی کرد.اگر در خواب ببینی از گلویت خلط سفیدی را در جای تمیز و پاکیزه‌ای انداخته‌ای، تعبیرش این است که به روش درست و صحیحی از مال و اموال خودت خرج…
متن دوم