آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خلخال تعبیر

خلخال

خلخال ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خلخال برای زن‌ها، شوهر می‌باشد و در کل تعبیر خوبی برای آن‌ها دارد.اگر زنی ببیند خلخال را از پای خودش درآورده یا اینکه آنرا از دست داده است، تعبیرش این است که شوهرش از او رنجیده و ناراحت می‌شود.ابن…
متن دوم