آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خلال کردن تعبیر

خلال کردن

خلال کردن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خلال خوب نمی‌باشد (زیرا تعبیر خواب دندان‌ها در خواب، افراد خانواده و فامیل می‌باشند و خلال کردن مثل جاروئی است که خانواده و فامیل را جارو می‌کند).اگر در خواب ببینی دندان‌هایت را خلال می‌کنی، تعبیرش…
متن دوم