آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خفه کردن تعبیر

خفه کردن

خفه کردن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی تو را خفه کرده است، تعبیرش این است که دچار غم و ناراحتی می‌شوی، ولی بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب خفه کردن، زندگانی و معیشت خوب و نیک می‌باشد. خفه کردن
متن دوم