آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خفاش تعبیر

خفاش

خفاش تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خفاش، انسان گمراه می‌باشد.اگر در خواب ببینی خفاش داری، تعبیرش این است که با انسان گمراه ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی .اگر ببینی خفاش از دست تو پریده است، یـعـنـی از ارتباط و مصاحبت با شخصی گمراه جدا می‌شوی.…
متن دوم