آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خطبه گفتن

خطبه گفتن

خطبه گفتن ابن سیرین می‌گوید: اگر اهل خطبه گفتن باشی و در خواب ببینی روی منبر خطبه می‌گویی، تعبیرش این است که عزت و بزرگی به دست می‌آوری. تعبیرگری می‌گوید: اگر عالم هستی و در خواب ببینی بروی منبر خطبه یا مطالب علمی می‌گویی، یـعـنـی…
متن دوم