آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خشت

خشت

خشت در اینجا منظور از "خشت"، خشت خامی می‌باشد که با استفاده از آتش پخته نشده. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خشت، مال و اموال به دست آمده و جمع شده می‌باشد، طوریکه هر خشت "هزار درهم" است.اگر در خواب ببینی خشت را در دست گرفتی یا کسی آن را…
متن دوم