آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خزندگان تعبیر

خزندگان

خزندگان از تعبیرهایی که در زمینۀ خزندگان وحشتناک و "چِندِش‌آور" آمده است اینطور برداشت می‌شود که:تعبیر کلی خزندگان، دشمن می‌باشد.اگر در خواب ببینی با خزنده‌ای در حال درگیری هستی، تعبیرش این است که با دشمن دعوی و درگیری پیدا می‌کنی. اگر…
متن دوم