آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خر تعبیر

خر

تعبیر کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب خر، بخت و اقبال و بزرگی می‌باشد و هر بدی و خوبی که در آن ببینی به بخت و اقبال تو برمی‌گردد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خر ماده، زن یا«کنیزک» است. تعبیر کلی
متن دوم