آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خرید و فروش تعبیر

خرید و فروش

خرید و فروش ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خرید و فروش بد می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر خواب سوداگری و تجارت و معامله، چیزی باطل یا کاری باطل می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چیزی را فروخته‌ای، تعبیرش این است که آن…
متن دوم