آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خرگوش

خرگوش

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دیدن خرگوش بد می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: تعبیرش زنی پارسا و کم‌حرف است. تعبیر کلی
متن دوم