آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خرگاه تعبیر

خرگاه

خرگاه منظور از خرگاه، خیمه و چادر بزرگ می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در خرگاه نشسته‌ای، تعبیرش این است که از مال و اموالی مادی به دست می‌آوری، یا با زنی ازدواج می‌کنی، مخصوصاً اگر ببینی خرگاه برای خودت می‌باشد.اگر ببینی در…
متن دوم