آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خرچنگ تعبیر

خرچنگ

خرچنگ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خرچنگ، مردی بداخلاق و پست و کوته‌فکر و کینه‌ای می‌باشد.اگر در خواب ببینی خرچنگی را گرفته‌ای، تعبیرش این است که با فردی که گفته شد، ارتباط و همنشینی خواهی داشت و از او مقداری سود و منفعت اندک بدست…
متن دوم