آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خروج چیزی از سوراخ آلت تعبیر

خروج چیزی از سوراخ آلت

خروج چیزی از سوراخ آلت ● ماهی: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از سوراخ آلت مردانه تو ماهی بیرون آمده است، تعبیرش این است که از زنی که اصلیت آن به کناره دریای مشرق مربوط است صاحب فرزندی دختر می‌شوی، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش این…
متن دوم