آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خروج ماهی از بدن تعبیر

خروج ماهی از بدن

خروج ماهی از بدن جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از دهان تو ماهی بیرون آمده است، تعبیرش این است که دروغ‌های زیادی خواهی گفت .اگر ببینی از «آلت مردانه» تو ماهی بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر می‌شوی، ابن سیرین نیز می‌گوید:…
متن دوم