آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خروج جانور از گوش

گوش – خروج جانور از گوش

خروج جانور از گوش جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از سوراخ گوش تو مار بیرون آمده است، تعبیرش این است که فرزندت دشمن تو می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ گوش تو موش بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر که بدکردار…
متن دوم