آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خرمن غله تعبیر

خرمن غله

خرمن غله (قبل از مطالعۀ تعبیرها به این سوال پاسخ بگو که آیا با فکر کردن به خواب خودت افکار پلیدی به تو دست می دهد؟ بله \ خیر).ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خرم غله، مردی است که با رنج و سختی مال و اموال به دست می‌آورد و آن را بیهوده برای…
متن دوم