آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خرما تعبیر

خرما

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خرما، مال و اموال می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش این است که شخصی بزرگ و رئیس و سرور باعث خوشحالی و رسیدن سود و منفعت به تو می‌شود،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: از رئیسی…
متن دوم