آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خرس

خرس

خرس ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دیدن خرس، دشمنی است که پست و فرومایه و دزد و احمق می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش مردی بدبخت و دیوانه است، ‌‌‌‌‌ و خرس ماده، زنی بدبخت و دیوانه.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی خرس…
متن دوم