آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خردل

خردل

خردل ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خردل، غم و اندوه است.اگر در خواب ببینی خردل خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه‌ای که خورده‌ای دچار غم و ناراحتی می‌شوی، ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیرش غم و اندوه و کاهش و ضرر و زیان مالی یا رنج و…
متن دوم