آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خربزه تعبیر

خربزه

خربزه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خربزۀ زرد، بیماری می‌باشد، و تعبیر خواب خربزۀ سبز که شیرین نباشد، بهتر از خربزه زرد است، جابر مغربی می‌گوید: خربزه سبز نرسیده، مخصوصاًً اگر شیرین باشد، تعبیرش بهتر می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در…
متن دوم