آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم سوره انفطار

آثار و برکات سوره انفطار

آثار و برکات سوره انفطار تعداد آیات: 19 مکی یا مدنی: مکی انفطار هشتادو دومین سوره قرآن کریم است امام جعفر صادق علیه السلام فرموده اند: هر کس که سوره انفطار را در نمازهای واجب یا مستحب خود قرائت نماید خداوند حاجت ها و خواسته…
متن دوم