آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خاک تعبیر

خاک

خاک ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خاک، پول می‌باشد (فرقی نمی‌کند که کم باشد یا زیاد).اگر در خواب ببینی در خانۀ تو خاک قرار دارد، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموالی را بدون رنج و سختی به دست می‌آوری. اگر ببینی خانۀ کسی را جارو…
متن دوم