آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خاکستر تعبیر

خاکستر

خاکستر ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خاکستر، مال و اموال باطلی است که از«پادشاه» برای کسی به جا می‌ماند.اگر در خواب ببینی خاکستری که جمع کرده‌ای نابود شده و از بین رفته است، تعبیرش این است که از پادشاه مال و اموالی جمع می‌کنی که برای تو…
متن دوم