آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خال لب

خال لب

خال لب ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که خال سیاهی روی لب دارد، تعبیرش عزت و جاه می‌باشد، ولی اگر این خواب را مردی ببیند، تعبیرش این است که مال و اموالش زیاد می‌شود . خال لب
متن دوم